توپولوژی یاهمبندی:به آرایش فیزیکی رایانه هاوسایراجزای شبکه توپولوژی میگویندکه به آن طرح،نمودار،نقشه نیزگفته میشود.میزان توانایی شبکه به نوع توپولوژی آن بستگی داردعلاوه برمعیارهای اصلی درطراحی یک شبکه مانندامنیت موجوددرشبکه ومقرون به صرفه بودن است.

جهت انتخاب نوع توپولوژی یک شبکه به عوامل زیربایدتوجه داشت:

1-نوع تجهیزات موردنیازدرشبکه

2-روش مدیریت درشبکه

3-میزان رشدشبکه درآینده

4-توانایی تجهیزات شبکه

توپولوژی خطی یا(Bus):

یکی ازساده ترین روشهای ایجادشبکه توپولوژی خطی میباشدکه بیشتردرشبکه های محلیLAN مورداستفاده قرارمیگیرددراین روش خطوط انتقال بین کلیۀ کامپیوترهامشترک میباشدویک کابل اصلی یاSegmentکلیۀ کامپیوترهای شبکه رابه هم متصل میسازدازجمله مزایای این شبکه سادگی،کم هزینه بودن وتوسعه ورشدآسان این شبکه میباشدازمهمترین معایب این شبکه نسبت به شبکه های دیگردارای سرعت کمترمیباشد.عیب یابی ورفع عیب این شبکه هامشکل است وحداکثرتعدادکامپیوترهای خطی برابربا30کامپیوترمیباشد.

توپولوژی خطی

برقراری ارتباط در توپولوژی خطی:

داده هادرداخل بسته هایی به نام Packetقرارمیگیرنددر توپولوژی خطی بامشخص کردن آدرس گیرنده برای قراردادن داده هابرروی خطوط ارتباطی (کابل)بصورت سیگنال های الکتریکی ارتباط میان ماشین گیرنده وفرستنده برقرارمیشودکه این برقراری ارتباط توسط مراحل زیرصورت میگیرد:

1-ارسال سیگنال    2-برخوردیاتصادم سیگنال یاCollision      3-ترمیناتور Terminator

1-ارسال سیگنال:داده های شبکه خطی بصورت سیگنال های الکتریکی به همه رایانه های موجوددرشبکه فرستاده میشودامادریافت داده های ارسالی توسط رایانه هایی امکان پذیردکه آدرس آن باآدرس مقصددرسیگنال ارسالی یکسان باشدهرزمان تنهایک کامپیوترمیتواندداده های خودرابه روی خط انتقال دهدبه توجه به اینکه استانداردی برای تعدادرایانه های شبکه وجودنداردهرچه قدرتعدادرایانه های موجوددرشبکه بیشترباشدرایانه هابایدمدت زمان بیشتری جهت قراردادن داده های خودبرروی خط انتقال،منتظربمانندودرنتیجه سرعت شبکه کاهش میابدالبته کاهش سرعت شبکه به تعدادکامپیوترهای شبکه بستگی نداردبرخی ازعواملی دراین امرعبارتنداز:

1-فاصله میان رایانه های شبکه

2-نوع کابل های بکاربرده درشبکه

3-توانایی سخت افزاری شبکه

4-تعداددفعات انتقال داده هاتوسط کامپیوترهای شبکه

در توپولوژی خطی تنهاکامپیوترمقصدبه سیگنال های ارسالی(داده ها)پاسخ میدهدوکامپیوترها تنها داده هاراارسال میدهند.اگریکی ازکامپیوترهاازکاربیفتدسایرکامپیوترهابکارخودادامه میدهندوخللی برروندکارسیستمواردنمیگردد. توپولوژی Busیک توپولوژی غیرفعال است.در توپولوژی فعال رایانه ها سیگنال هارا مجدداتولیدمیکنندوداده هارادرطول شبکه حرکت میدهند.

2--برخوردیاتصادم یاCollision  :به دلیل اینکه داده ها(سیگنال های الکتریکی)درطول کابل حرکت کرده به کلیه کامپیوترهایشبکه ارسال میگردندبه حرکت درطول کابل ادامه داده وپس از رسیدن به انتهای کابل مجددا به ابتدای کابل برگشته وباسیگنال های ارسالی ازسایررایانه هابرخوردمینمایدکه به آن Collisionمیگویندوایجادبرخورد ومانع ارسال داده توسط سایررایانه ها میشود.بنابراین بایدازبرگشت سیگنال هاازانتهای کابل جلوگیری نمود.

   3-ترمیناتور Terminator:بمنظورجلوگیری ازبرگشت سیگنال ارسال برروی کابل،ازقطعه ای بنام ترمیناتورکه به دوانتهای کابل اصلی وصل میشوداستفاده میگرددوبه وسیلۀ آن سیگنال ها آزادی که توسط مقصددریافت نگردیده اندجذب میشود.جذب سیگنال ها ،کابل را خالی نموده وسایررایانه هامیتوانندداده های خودرابروی خط ارسال نمایند.

ترمیناتورومحل اتصال آن درشبکه

 

گسترش LAN:

در توپولوژی خطی یا(Bus)که ازمتداولترین توپولوژی های مورد استفاده درشبکۀ LANاست کابل هابدوصورت توسعه میابند:

1-بارل:استفاده ازقطعه ایی بنام اتصال دهندۀبارل(Barrel Connector)که دونقطۀ کابل را به متصل مینمایدوکابلی با طول بیشترایجادمیگرددکه این اتصال دهنده ها به دلیل تضعیف شده سیگنال کمترمورد استفاده قرارمیگیرندودرصورت استفاده ازتعدادزیادی ازاین اتصال دهنده ها دریافت صحیح سیگنال ها دچاراشکال میشود.

2-استفاده ازدستگاه تکرارکننده یاRepeater جهت اتصال دوکابل به یکدیگرتکرارکننده پورت ورودی خوددادهاراپذیرفته وآنهاراتقویت می نمایدوبه پورت خروجی خودارسال میکنددراین حالت سیگنال تقویت شده میتواندبه مسیردورترارسال شودوبه درستی دریافت گرددواین روش نسبت به روش بارل مزیت داردتوسط ایندستگاه میتوان جریانهای ضعیف رادریافت نموده ودوباره همانندلحظه ایی که ازیک کارت شبکه (NIC)مبدأخارج شده اندایجادنماییم یعنی بااستفاده ازیک Repeaterمیتوانیم طول مجازکابل رادوبرابر نماییم.

   توپولوژی ستاره ای یا(Star):

توپولوژی فیزیکی این روش اتصال کامپیوترهابه یکدیگر،توپولوژی ستاره ای است.دراین توپولوژی یک دستگاه مرکزی به نام هاب وجود داردکه وظیفه آن مرتبط کردن کامپیوترهای شبکه به یکدیگراست.هرکدام توسط یک رشته کابل اختصاصی به هاب متصل میشودهاب نیزهمانندیک جعبه تقسیم عمل کرده واین ارتباط رابرقرارمیکند،بدین صورت که هرگاه کامپیوتری بخواهدباکامپیوتری تبادل اطلاعات کند،کامپیوترمنبع بایددرابتدااطلاعات رابه هاب فرستاده وسپس اطلاعات ازطریق هاب به کامپیوترمقصدارسال شود که این مسأله نقطه ضعف توپولوژی ستاره ای محسوب میشودچراکه اگرهاب ازکاربیفتد،کل شبکه متوقف میشود.یکی ازنقاط قوت این شبکه این است که باقطع ارتباط یکسیستم باهاب،بقیه کامپیوترهاباشبکه درارتباط خواهندبودوفقط کامپیوترمزبورازشبکه خارج میشود.

  درشبکه های ستاره ای به جای هاب میتوان ازسوییچ استفاده کرد.شکل ظاهری هاب وسوییچ همانندیکدیگراست ولی ازنظرعملکرد،سوییچ پیشرفته ترازهاب است.سوییچ علاوه برداشتن توانایی های هاب میتواندعمل کنترل ترافیک رانیزانجام دهد.اگردوSegment (به قسمتی ازشبکه گفته میشودکه توسطBridge  ،Router،Switch ازقسمتهای دیگرشبکه جداشده باشددرهر Segmentشبکه،پهنای باند یکسان بوده ونحوۀ دسترسی به کابل شبکه نیزبرای تمامی کامپیوترهای آن شبیه به هم است)رابایک سوئیچ به یکدیگرمتصل نماییم،درصورتی که یکی از SegmentهاعملBroad Castانجام شودواطلاعات ارسال شده مربوط به کامپیوتری باشدکه درهمان Segmentقرارگرفته سوئیچ به هیچ عنوان اجازه نمیدهد که این بسته ها به        Segmentدیگربرسندوجلوی انتشارآنهارادرطرف مقابل میگیردواگربسته های اطلاعاتی برای یکی ازکامپیوترهایSegmentمقابل ارسال شود،به آنهااجازه عبورداده میشود.سوییچ با این روش،ترافیک بوجودآمده راکنترل میکند.امروزه درشبکه هاترجیح داده میشودکه ازسوییچ به جای هاب استفاده شودزیرا قیمت سوییچ باهاب جندان زیاد نیست،ضمن اینکه عمل کنترل ترافیک راانجام میدهددرشبکهStar-Busنیزازچنین ترکیبی استفاده میشود.

شبکه Star-Bus:درمحلهایی که تعدادکامپیوترهایی که میخواهیم ازطریق شبکه به یکدیگرمتصل  کنیم بیشترازظرفیت هاب است،باچندروش کامپیوترهابه یکدیگرمتصل میشوند.یکی ازاین روش هاایجادشبکه ستاره های-خطی است.درشبکه ستاره ای-خطی تعدادی هاب درامتدادیکدیگر قرار گرفته وازطریق یک کابلبه یکدیگرمتصل میشوندبااین روش تعدادی شبکه ستاره ای رابصورت خطی درامتدادیکدیگربه هم متصل میکنیم.کابلی که درتوپولوژی ستاره ای استفاده میشودازنوع زوج به هم تابیده (Twisted Pair)است.روش ارسال اطلاعات درتوپولوژی ستازه ای نیز بصورت انتشار است.

توپولوژی حلقوی(Ring): توپولوژی حلقوی بصورت ستاره ای بسته شده است ولی حلقوی عمل میکند. توپولوژی حلقوی ارسال اطلاعات به این صورت است که هرکامپیوتربه نوبت،حق استفاده ازشبکه راداردودرصورت داشتن اطلاعاتی برای ارسال ازنوبت خوداستفاده میکند؛درغیراین صورت نوبت خودرابه کامپیوتربعدی میدهد.بااین روش ازبوجود آمدن ترافیک درشبکه جلوگیری میشودولی درعوض حداکثر72کامپیوترمیتواندازشبکه استفاده کنند.

عملکردتوپولوژی حلقوی بدین صورت است که یک دستگاه مرکزی به نام      MAU (Multistation Access Unit)درمرکزقرارمیگیردوازهرکامپیوتریک کابل به MAUمتصل میشود.شکل ظاهری این توپولوژی دقیقا همانندتوپولوژی ستاره ای است ولی در توپولوژی حلقوی به جای هاب از MAU استفاده میشود.دراین توپولوژی ارسال اطلاعات رقابتی نیست بلکه کامپیوترهابه نوبت ازشبکه استفاده می کنند.ممکن است این سؤال پیش بیاییدکه کامپیوترهاچگونه متوجه میشوند که نوبت ارسال آنهافرارسیده است یانه؟

نحوه محاسبه نوبت ارسال کامپیوترهانیزبه این صورت است که MAUپس ازروشن شدن،یک شار(یک نشانه است که عاری ازاطلاعات بوده وفقط به منزله یک مجوزبرای ارسال ودریافت اطلاعات میباشد)رادرشبکه رهاکرده این شار تنهایک مجوز ارسال،ازطریق شبکه است وهیچ گونه اطلاعات دیگری ذرآن وجودندارد.این شاردرجهت مشخصی درشبکه شروع به گردش میکند وبه نوبت به تک تک کامپیوترهاارسال میشود.اگرکامپیوتری قصدارسال اطلاعاتی داشته باشد منتظرمیماندتااین مجوزراکهTokenنام دارد،بدست آورد که پس ازبدست آوردن آن میتواند اطلاعات مورد نظرراارسال کند. اطلاعات ارسال شده نیز درهمان جهت چرخش Tokenشروع به چرخش میکندوآنقدراین مسیرراطی میکندتاکامپیوترمقصد راپیداکنددرمدتی که اطلاعات درحال انتقال ازمبدأبه مقصد است،Tokenنزد کامپیوترارسال کننده اطلاعات باقی میماندپس ازتحویل اطلاعات به مقصدکامپیوتریکه اطلاعات رادریافت کرده پاسخی مبنی برسالم رسیدن اطلاعات به مقصدکامپیوترفرستنده ارسال میکندبه این پاسخAcknow ledgeگفته میشود.کامپیوترفرستنده که Tokenدراختیارداردپس ازرویتAcknow ledgeمجوزی راکه دراختیارداردازبین برده و یک Tokenجدیدساخته ودرشبکه رهامیکند.اینTokenنیزهمانندTokenقبلی شروع به گردش در شبکه میکندوبه کامپیوترهای بعدی میرسدودرمحلی که ارسال صورت پذیرد،این مراحل تکرار میشوند.

درصورتیکه یکی ازکابل های شبکه که به کامپیوترهامتصل است،قطع یاکامپیوتری خاموش باشد MAUقطعی کابل یاخاموش بودن کامپیوترراتشخیص داده وگذرگاهی راکه باواحدمشکل داردودر ارتباط است ازحلقه خارج مینمایدتادارتباط کامپیوترهای دیگروحرکتTokenاختلافی بوجود نیاید.

نکته:در این توپولوژی هیچ حلقه ای به چشم دیده نمی شود زیرا توپولوژی فیزیکی این شبکه ازنوع ستاره ای است وحلقه ای که ازآن صحبت شد،همان توپولوژی منطقی شبکه است که درون

MAU شبیه سازی می شود.شکل ظاهری MAU شبیه هاب در توپولوژی ستاره ای است

توپولوژی حلقوی

 هاب:هاب وسیله ای است برای به هم وصل کابل های شبکه هایی که همبندی ستاره ای دارندبکار میرود.دراین شبکه هاهرکامپیوترکابلی داردکه آن رابه هاب مرکزی وصل میکندوظیفه هاب آن است که باورودبه هریک ازدرگاه های خودراازطریق درگاههای دیگربه خارج توزیع کندبسته به رسانه شبکه ممکن است درهاب ازمدارات الکتریکی،اجزای نوری ویاسایرفناوری هابرای منتشر کردن سیگنال ورودی ازطریق درگاه های خروجی به بیروه استفاده شده است مثلادرهاب فیبر    نوری ازآینه برای شکستن پالس های نوراستفاده میشود.

هاب یک جعبه است که یابه خودی خودقرارمی گیردوبابه جایی نصب میشود،تعدادی درگاه دارد که کابل ها به آنهاوصل میشوند.معمولاهاب هابرهردرگاه یک یاچندLEDهم دارندکه وقتی وسیله ای به درگاه وصل میشود،یاوقتی ازآن درحال عبوراست ویاوقتی که برخوردرخ میدهدروشن میشوند.

هاب انفعالی:برخلاف تکرارکننده های مستقل که همکی اساسامثل هم هستند،انواع بسیارزیادی از هاب هاقابلیت های متفاوت وجوددارد.ساده ترین شکل هاب اتصالات کابل راتغذیه میکند،به این ترتیب همگی سیگنالهایی که ازیک درگاه به آن واردمیشوندراازطریق سایردستگاه هابه خارج می فرستدایت هاب انفعالی است زیرافقط درلایه فیزیکی عمل میکندهیچگونه هوشمندی نداردوسیگنال هارابه هیچ صورتی تقویت نمیکندیاتغییرنمیدهد.این نوع هاب زمانی درشبکه هایArc netمورد استفاده قرارمی گرفت ولی درحال حاضرتقریباهرگزدرشبکه هاازآن استفاده نمیشود.

هاب تکرارکننده:هاب هایی که درشبکه های اترنت مورداستفاده قرارمیگرندسیگنالهایی که ازیکی ازدرگاه هایشان دریافت میکنندراازطریق همۀ درگاه های دیگربه طورهمزمان به خارج توزیع مینماید.برخلاف هاب های انفعالی،هاب های تکرارکننده یا(فعال)برای تقویت سیگنال به یک منبع تغذیه نیازدارد.البته این نوع هاب هم درلایه فیزیکی عمل میکندزیرافقط باسیگنالها خام که درکابل حرکت میکنندسروکاردارد.بعضی ازهاب هاکاری فراترازتکرارانجام میدهند،یعنی میتوانندسیگنال هارامرمت کنندوازنظرزمانی تنظیم مجددنمایندباداده هایی که ازطریق درگاه خروجی ارسال میشوندهمگام گردند.این هاب هاازروش به نام ذخیره وارسال مجدداستفاده میکنندبدین معنی که محتوای بسته هاخوانده میشودتادرصورت لزوم دوباره به درگاه هاارسال شودهاب هایی که این قابلیت رادارندممکن است به تاخیرات پردازش کارآیی شبکه رابرای سیستم هایی که به آن وصل هستندکاهش دهد.البته درعین حال بسته هاکمترازدست میروندوتعدادبرخوردهاکاهش میابد.

هاب انفعالی

 

هاب هوشمند:واحدی است که نوعی قابلیت مدیریت درآن لحاظ شده است یک تکرارکننده ساده اساسایک وسیله الکترونیکی است که بسته های ورودی رابدون استثنابین همه درگاه های موجود توزیع میکند.هاب هوشمندهم این کاررامیکند.فقط به عملکردهردستگاه نیزنظارت داردوبسیاری از هاب های هوشمندبرای ارسال اطلاعات به یک واحدمرکزی مدیریت شبکه ازپروتکل مدیریت شبکه ساده(SNMP)استفاده میکنند.

مسیریاب(Router):به سخت افزاری گفته میشودکه حداقل مجهزبه2کارت شبکه که نرم افزار مسیریابی روی آن فعال شده وکارانتخاب مسیربهینه وهدایت ترافیک روی اطلاعات راانجام میدهد.

 

توپولوژی ترکیبی(Hybrid Topology):دربرخی مواردممکن است دویاچندتوپولوژی راتوسط دستگاه های رابط به یکدیگرمتصل کننددراین حالت دوتوپولوژی متفاوت بایکدیگرشروع بکار میکنند.بطورمثال:دوتوپولوژی خطی یاستاره ای به یکدیگروصل شده که به آن توپولوژی ترکیبی گویند.  

توپولوژی ترکیبی

 

توپولوژی مش(Mesh): توپولوژی است که درآن تمامی کامپیوترهامستقیمابایکدیگرارتباط برقرار میکنند(مانند شبکه اینترنت)شکل ظاهری آن مانند تارعنکبوت است که درآن تمامی کامپیوترهابه طورمستقیم یاتوسط واسطه هایی که همان ISPها(Internet Servise Provider) هستند به شبکه متصل میشوندارتباط کامپیوترهای درون این شبکه بایکدیگرازطریق سیستم های مخابراتی پیشرفته است.ارتباطکامپیوترهادربرخی ازقسمتهای مسیرشبکه مش توسط کابل شبکه بوده،برخی دیگرازطریق فیبرنوری ودربرخی ازمسیرهانیزازامواج ماکروویووسیستم های ماهواره ایی استفاده میشودهرکامپیوتربرای رسیدن به مقصد مسیرهای متعددی درپیشروی داردبنابراین برای جلوگیری ازگم شدن Packetهادرشبکه ازRouterاستفاده میشودRouterبهترین مسیرازنظر ترافیک،فاصله وهزینه راجستجو کرده وPacket راازمسیرمناسب به سمت مقصد هدایت میکند.

این توپولوژی ازترکیب تعدادی شبکه ستاره ای بوجودآمده که بصورت ساختاردرختی درزیر شاخه های یکدیگرقرارگرفته اند.هاب وسوییچ هاازنظرتعداد Portهای شبکه محدودیت دارند حال برای اتصال کامپیوترهای یک شبکه که تعدادشان ازتعداد Portهای هاب بیشتراست،ناگزیرهستیم چندهاب راپشت سرهم قرارداده ویک شبکۀ ستاره ای Hierarchical بوجودآوریم.دراین توپولوژی یکی ازهاب هابه عنوان هاب اصلی درمرکزقرارداردوباقی هاب ها به Portهای اصلی متصل میشوندبه این ترتیب یک شبکۀ ستاره ای مرکب خواهیم داشت که به آن شبکۀ ستاره ای Hierarchical میگویند.

توپولوژی مش

توپولوژی بی سیم(Wireless):برای راه اندازی شبکه به یک رسانه(کابل شبکه)احتیاج است ولی کابل شبکه همیشه بهترین گزینه برای راه اندازی یک شبکه نیست.درتوپولوژی بی سیم هرکامپیوتربه یک کارت شبکۀ بی سیم مجهز میشوداین کارت شبکه دارای یک آنتن فرستنده وگیرنده بنام Transceiver  است.کامپیوترهاتوسط این کارت شبکه وآنتن ارتباط برقرار میکنند.سیستم های بی سیم برای ارسال اطلاعات ازتکنولوژی های مختلفی استفاده میکنندکه عبارتنداز:

·                               اشعه مادون قرمز

·                               لیزر

·                               امواج رادیویی کوتاه

·                               امواج رادیویی بلند

·                               ماکروویو

محیط های انتقال: برای آنکه ایستگاه های مختلف دریک شبکه بتوانندبایکدیگرارتباط برقرارکنندنیاز به «محیط های انتقال»مانندیک قطعه سیم دارند

نکته:به هررسانه ای که بتوان اطلاعات را به گردش درآورده وهدایت کند اصطلاحا محیط انتقال گویند

گروه بندی محیط انتقال:محیط های انتقال را میتوان به دو دسته سیمی وبی سیمی تقسیم کرد.

محیط انتقال سیمی(Wired):یک یاچندرشته سیم ازجنس فلزات هادی یاآلیاژی های آن مانندمس،آهن وآلومنینیوم و...برای انتقال الکتریسیته یک یا چندرشته سیم ازجنس ترکیبات مخصوص مانند:پلاستیک فشرده وسلیس برای انتقال نور

بی سیم(Wireless)انتشارازطریق فضای مادی:

-استفاده ازنورمادون قرمز مانند کنترل تلویزیون

-استفاده ازنورلیزرکه درواقع تک فرکانس است

-استفاده ازامواج رادیویی درفرکانس های مختلف مانند:رادیو،مخابرات ماکروویو،بی سیم های شخصی ونظامی...

بررسی محیط های انتقال«سیمی»یا«کابلی»(Wired):

درشبکه های کامپیوتری 3 نوع سیم(کابل )است:

الف:کابل هم محوریاCoaxial مانندکابل آنتن تلویزیون

ب:کابل زوج به هم تابیده یا Twisted Pair مانندسیم تلفن

ج:کابل فیبرنوری یا Fiber Optic که معمولا درسرعت های زیاد یامسافت های طولانی کاربرد داشته ونویزروی آن اثرندارد.

کابل هم محور:نام کابل کواکس براساس دوهادی انتخاب شده است که یک محورمشترک دارند که ازمرکزکابل میگذرد.بسیاری از انواع کابل مسی دوهادی جداگانه دارند،دوهادی مجاور،هردومجاوریک حفاظ عایق قراردارندکه ازآن محافظت میکنندوآنهاراازهم جدامیکند.اماکابل کواکس گرداست ویک هستۀ مسی درمرکزداردکه اولین هادی راتشکیل میدهداین هسته است که سیگنال های واقعی رامنتقل میکند.یک لایه عایق لاستیکی دی  الکتریک هسته رادربرمیگیردوآنرا ازهادی دوم که ازشبکه ای ازسیم های به هم تابیده ساخته شده است وبعنوان زمین عمل میکندوجدا میسازددرهمۀ کابل های الکتریکی هدایت کنندۀ سیگنال وزمین بایدهمیشه ازهم جداباشندوگرنه اتصال کوتاه رخ میدهدوروی کابل نویزایجادمیکندکل این ساختارنیزدریک حفاظ عایق قرارمیگیرد.

 نکته:کابل کواکسیال میتواندهستۀ مسی یکپارچه ویابه هم تابیده داشته باشد،وعنوان آنهامشخص کنندۀ این تفاوت است.پسوندU هستۀ یکپارچه وa/u هستۀ به هم تابیده رانشان میدهد.

مشخصه های کابل کواکسیال:

عنوان کابل

قطرکابل

امپدانس

تقلیل

اتصال دهندۀ موردنیاز

پروتکل های پشتیبانی

RG-8/U

0/405اینچ

50اهم

1/9

N

Thick Ethernet

RG-58/U

0/195اینچ

50اهم

4/5

BNC

Thin Ethernet

RG-62A/U

0/242اینچ

93اهم

2/7

BNC

ARcent

RG-59/U

0/249اینچ

75اهم

3/4

F

Cable TV

 کلفتی کابل طبعاروی عمل نصب نیزاثرمیگذاردولایه های مس وعایق لاستیکی داخل کابل کواکس جرم سختی راتشکیل میدهند.کواکس نسبتاسنگین وغیرقابل انعطاف است هرچه کلفت ترباشدسنگین تروغیرقابل انعطاف ترمیشوداین عدم انعطاف،نصب وپنهان کردن کابل رادشوارمیکند.

کابل های کواکسیال برحسب ضخامت به دودسته تقسیم میشوند:

الف:کواکسیال Thinnet(ضخیم)               ب:کواکسیالThichent(نازک)

الف:کواکسیال Thinnet:ضخامت این نوع کابل کواکسیال،0/25 اینچ(6میلی متر)وحداکثر برد آن185 متراست.سیگنال هادراین کابل پس ازطی مسافت 185متری بسیارضعیف شده وغیرقابل استفاده میشوند،لذادرصورت نیازبه استفاده ازکابل هایی باطول بیشترازاستانداردذکر شده بایدطی فاصله 185مترازیک دستگاه تقویت کنندۀسیگنال که میتواندیک هاب یاسوییچ مجهز به کانکتور کواکسیال Thinnet باشداستفاده کرد.

کواکسیال Thin net

 

انواع روکش درکابل های کواکسیال عبارتنداز:

الف:PVC                                          ب:Plenium-Grade

کابل های pvc ارزانترازکابل های پلنیوم هستندبرای کابل کشی های خارج ازساختمان کاربرددارداین کابل هنگام سوختن گازسمی تولید میکندبه همین دلیل درخارج ازساختمان استفاده میشود.

کابل های  Plenium-Grade که ازنظرقیمت ازکابل های PVC گرانترهستنددرداخل ساختمان استفاده میشونداین نوع کابل فقط دودمیکندکه دراثردودکسانی که درساختمان هستندمتوجه میشوندکه درساختمان آتش سوزی صورت گرفته است.

کابل Thinnet درشبکه های خطی کاربرددارد.حداکثرسرعت انتقال این کابل 10Mbps است برای اتصال کامپیوترها به یکدیگرتوسط این نوع کابل ازکانکتورهای BNCمعروف هستندکه عبارتنداز:

1-BNC Connector:به ابتداوانتهای کابل کواکسیال نصب شده وامکان اتصال کابل به کانکتورهای رابط (F connector)رافراهم می آورد.

2- Connector T-:چون شکل این اتصال به صورت حرف Tاست به این اسم نامگذاری شده است.پایۀ این کانکتوربه کارت شبکۀ کامپیوترمتصل شده  ودوسردیگرآن به رشتۀ  کابل کواکسیال وصل میشودکه هرکدام ازاین رشته هاخودبه کامپیوتردیگری متصل خواهدشد.

3-کانکتورمسدودکننده(Terminator Connector ):درابتداوانتهای کابل استفاده شده درابتدایی ترین نقطه سیم شبکه وانتهایی ترین نقطه آن باید Terminatorوصل شده باشدتاشبکه بتواندفعالیت کنددرصورتی که یک یاهردوکانکتورمسدودکننده کابل شبکه راجداکنیم،کابل شبکه دچاراختلال شده وازکارمی افتد.

4-کانکتورشبکه ای (Barrel Connector ):برای اتصال دورشته کابل وبرای امتداددادن شبکه مورد استفاده قرارمیگیرد وکاربردخاص دیگری ندارد.

ازمزایای کواکسیال Thinnet نصب ساده وهزینه اندک آن است وازمعایب آن میتوان به سرعت انتقال اطلاعات محدودوهمچنین ترافیک زیاداین کابل نام برد.

ب:کواکسیالThichent:شکل ظاهری وساختمان داخلی همانند Thinnetاست ضخامت این کابل0/5اینچ(13میلی متر)است سرعت انتقال اطلاعات10Mpbsوحداکثرمسافت آن 500متراست.بدلیل عدم انعطاف پذیری نسبتازیادآن این کابل جهت مرتبط کردن شبکه هااستفاده میشودچنین کابلی که شبکه های مختلف را به هم وصل میکندBackbone نام دارد.

کواکسیالThichent

دوکانکتوربرای اتصال این کابل وجوددارد:

1-   کانکتورسری Nکه ازنظرظاهری وساختارشبیه BNC است.

2-   مجموعه Vampire Tap, TransceiverوکابلAUI

Transceiver

کابل زوج به هم تابیده(TP=Twisted Pair):نصب آن درمقایسه با کابل کواکسی آسانتراست برای کاربردهای متعددی مناسب است وکارایی بهتری داردبزرگترین مزیت این کابل این است که درسیستم های تلفنی بیشماری درسراسرجهان مورداستفاده قرارمیگیرد.فقط یک هادی منتقل کنندۀ سیگنال ویک زمین داردکه بیشتردرشبکه داده مورد استفاده قرارمیگیرددریک حفاظ،4جفت سیم مسی عایق بندی شده دارد،هرجفت سیم درهراینچ به تعدادمختلفی به هم تاب میخورندتاازتداخل الکتریسته ناشی ازسایرجفت ها ومنابع بیرونی اجتناب شود.

جفت سیم های کابل زوج به تابیده رنگ بندی خاصی دارددرهرجفت سیم تک رنگ سیگنال رامنتقل وسیم راه راه به عنوان زمین عمل میکند.

جفت 2-نارنجی تک رنگ وراه راه سفید ونارنجی

جفت 3-سبز تک رنگ وراه راه سفید وسبز

جفت 4-قهوه ای تک رنگ وراه راه سفید وقهوه ای

 کابل زوج به هم تابیده بدون حفاظ(UTP):پوشش بیرونی کابل زوج به هم تابیده میتواندنسبتانازک باشدکه در کابل زوج به هم تابیده بدون حفاظ  UTP است ویاکلفت باشدمثل زوج به هم تابیده حفاظ دارSTP.از کابل UTPبیشترازSTP استفاده میشودبیشترشبکه  های اترنت ازکابل UTPاستفاده میکنندخودکابلUTPازهادی های مسی 22AWGیا24AWG استفاده میکند وامپدانس آن 100 اهم است عایق آن میتواندپلنوم یاغیرپلنوم باشد

کابل زوج به هم تابیده حفاظ دار(STP): STPکابل 150اهمی که دارای پوشش اضافه میباشدکه سیگنال هارادرمقابل تداخل الکترومغناطیسی ناشی ازموتورالکتریکی،خطوط نیرووسایرمنابع محافظت میکند STPاساسادرشبکه Token Ringبکارمیرودبرای استفاده درساختارهایی که درآنها کابل UTPمحافظت کافی درمقابل تداخل به عمل نمی آوردنیزمناسب است.

حفاظ کابلSTPفقط یک لایه اضافه ازعایق بی خاصیت نیست،بلکه سیم های داخل کابل دریک پوشش فلزی قرارمیگیرندکه به اندازه مس داخل سیم ها هادی است ودرصورتی که به درستی به زمین وصل شده باشددرست مثل آنتن،نویزاطراف را به جریان تبدیل میکند.این جریان به سیم های داخلی منتقل میشودودرآنجایک جریان مساوی ومخالف تولیدمیکندکه درزوج های به هم تابیده جریان میابدجریان های یکدیگررا خنثی میکنندودرنتیجه هیچ نویزی باقی نمیماند که مزاحم سیگنال های عبورکننده ازسیمها شود .

حفاظ کابل میتواندفویل ویافلزبه هم تابیده باشد. فلزبه هم تابیده حفاظ مؤثری است.ولی وزن،اندازه وهزینه کابل راافزایش میدهد.کابل هایی که حفاظ آنهافویل است وگاهی زوج به تابیده پوشیده شده(Sctp)ویا زوج به تابیده فویلی (FTP) خوانده میشود.باریکتر،سبکتروارزانترولی اثرآنهاکمتروبه سادگی درهردوموردعمل نصب درمقایسه باUTPمشکل تراست زیراشخص بایددقت کندکه کابل راتحت فشارقرارندهدتاحفاظ آسیب نبیند.تقلیل کابل هم ممکن است بیشترباشدومشکلات دیگرهم ممکن است داشته باشد.میزان تأثیرحفاظ به چند عامل وابسته است:

ساختاروکلفتی حفاظ –نوع ومحل وطبیعت ساختاری که برای زمین کردن بکار میرود.

کابل های TPبراساس حداکثرونوع کاربردی که درشبکه دارندبه چند دسته تقسیم میشوند:

 

کاربرد

سرعت

نام گروه

موردمصرف درشبکه های مخابراتی

-

Cat=1

موردمصرف درشبکه باسرعت حداکثر

4mbps

Cat=2

موردمصرف درشبکه باسرعت حداکثر

Mbps10

Cat=3

موردمصرف درشبکه باسرعت حداکثر

Mbps16

Cat=4

موردمصرف درشبکه باسرعت حداکثر

Mbps100

Cat=5

موردمصرف درشبکه باسرعت حداکثر

Mbps100تاسقف mbps1000

Cat=5e

موردمصرف درشبکه باسرعت حداکثر

1Gbpsوبالاتر

Cat=6

 

کابل فیبرنوری(Fiber Optic):درکابل فیبرنوری ازپالس های نور(فوتون ها)برای ارسال سیگنال های باینری تولیدشده توسط کامپیوتراستفاده میشود.ازآنجا که کابل فیبرنوری به الکتریسته ازنوراستفاده میکندتقریباهیچ یک ازمشکلات ذاتی کابل مسی همچون تداخل الکترومغناطیسی مکالمه متقاطع ونیازبه زمین کردن راندارد.تقلیل آن بسیارکمترست بنابراین کابل فیبرنوری رامیتوان درفواصل دورتری نسبت به کابل مسی گستراند؛گاهی تا120کلیومتر.

این کابل برای استفاده درزیرساختارهای شبکه بخصوص اتصالات بین ساختمان ها ایده ال است،زیرادرمقابل رطوبت وسایرشرایط مقاوم است.فیبرنوری ایمن ترازکابل مسی است زیرا مثل مس انرژی الکترومغناطیسی ساطع نمیکند،برداشتن مخفیانه اطلاعات تقریباازآن غیرممکن است.

نقایص فیبرنوری درهزینه های نصب ونگهداری آن است که معمولاازهزینه های کابل مسی بسیاربیشتراندامادرحال حاضرواقعاتفاوت خیلی زیادی بین هزینه های این دووجودندارد.خودرسانه فیبرنوری درحال حاضر ازCat5Utp گرانتراست بااین وجوداستفاده ازفیبرنوری مشکلاتی به همراه داردازجمله؛درهنگام نصب کابل فیبرنوری بااستفاده ازتوپولوژی ستاره ای یاحلقوی نصب میشود.

Fiber Optic

فیبرنوری ازترکیبات خاص پلاستیک فشرده وسیلیس ساخته شده ومیتواندپالس های نورراازیک سمت به سمت دیگرهدایت کند.قسمت مرکزی کابل که نورازآن عبورمیکندمعروف به هسته (Core)بوده ولایه انعکاس دهنده نیزبه Clad مشهوراست.جنس Cladding/ Coreهردویکی است وتفاوت درضریب شکست شان است.وقتی یک پالس نوری از ابتدای خط ارسال میشود به دلیل اختلاف مسیردرشعاع های مختلف نورپالس خروجی به همان شکل نبوده وکمی تغییرشکل میدهد.

حال چنانچه فرکانس فرستنده ازحدمعینی بیشترشودپالس های خروجی بایکدیگرهم پوشانی میکنند(Overlapping)واین باعث بروزخطامیشود.

چنانچه ضخامت هسته طوری باشدکه اجازه عبورچندین شعاع نوری رادرزوایای مختلف بدهدبه آن کابل نوری MM=Multi Modeگفته میشود.

انواع نصب کابل:دونوع اصلی نصب کابل وجوددارد:خارجی – داخلی

نصب خارجی:در نصب خارجی بطورکلی ازکابل های پیش ساخته استفاده میشودوکابل هادرامتداددیوارهانزدیک کف،زیراثاثیه اتاق کشیده میشوند.این نوع شبکه فقط برای اتاق مناسب است.مزایای نصب خارجی عبارتنداز:قیمت نسبتاپایین،اینکه میتوان شخصاکابل هارانصب کرد،قابل حمل است مهمترین عیب این نوع نصب شکل ظاهری شبکه است.

نصب داخلی:یک نصب داخلی بااستفاده ازکابل خام انجام میشود.کابل کشی درنصب داخلی بااستفاده ازسه عنصرانجام میشود:کابل دائمی که ازیک درگاه واقع دریک رابط مرکزی سیم هاتحت عنوان تابلوی اتصال به یک پلاک دیواری درنزدیکی کامپیوتری که قراراست به شبکه وصل شودکشیده میشود،یک کابل تکه ای که درگاه تابلوی اتصال رابه درگاه هاب یاسوییچ وصل میکند،ویک کابل تکه ای دیگر که کامپیوتررا به پلاک دیواری وصل میکند.کابل تکه ای یک قطعه کابل که درهرسرخودفیش های Rg-45استاندارددارد.

کارت شبکه:هرکامپیوتردرشبکه به یک کارت شبکۀNIC(Network Inter Face Card)نیازداردکارت شبکه بعنوانواسطه ایی( Inter Face) میان رایانه وکابل شبکه عمل میکند.کارت های شبکه درشکاف هررایانه نصب میشودپس ازاتصال کارت شبکه به پورت کارت متصل میگردد.

وظایف کلی کارت شبکه عبارتنداز:

1-دریافت Data:ازرایانه وارسال آن برروی مدیا(Mediaوسایل جانبی)

2-دریافت Dataبصورت Parallel یا Serial ازرایانه وتبادل آن بصورت سری وارسال بررویMediaیابرعکس.

3-کنترل جریان (ازلحاظ سرعت وزمان بندی)که گذرگاه رایانه داده ها راازحافظۀ رایانه به کارت شبکه منتقل میشود.

داده هایی که ازطریق شبکه منتقل میشودتوسط کارت شبکه به شکلی تغییرداده میشوندتاداده هابتوانندازطریق کابل شبکه حرکت کنند.انتقال داده ها دررایانه هابوسیله مسیرهایی به نام گذرگاه(Bus)انجام میشوداین مسیرهابصورت موازی ودرکنارهم قرارگرفته اند وداده ها میتوانندبصورت گروهی ازگذرگاه عبورکنند.انواع گذرگاه عبارتند از: گذرگاهISA،گذرگاهPCI،گذرگاهEISA،گذرگاهMCA

 آدرس شبکه:

هر کارت شبکه دارای یک آدرس یکتاست زمانی که ایستگاه داده های خودرا برروی شبکه میفرستندهمۀ ایستگاه های متصل به شکل داده هارادرحافظۀ خودنگهداری مینمایدوآدرس آن داده ها رابررسی میکنداگر آن باآدرس کارت شبکۀ آن ایستگاه مطابقت داشت آن داده هاراقبول مینمایددرغیراین صورت آن ایستگاه داده راحذف مینماید.کارت شبکه بعنوان رابطی میان شبکه ورایانه هامیباشندبدین معنی که کارت شبکه داده راازطریق کابل دریافت می نمایدوآنهاراجهت انتقال وحرکت درکابل آماده میسازد.بوسیلۀ گذرگاه رایانه داده هاازحافظه به کارت شبکه منتقل میشوندودراین میان کارت شبکه جریان داده های انتقال یافته ازکابل به کامپیوتررا کنترل مینماید.

پیش ازاستفاده ازکارت شبکه بایدآن راپیکربندی نمودیعنی مواردزیررابرای آن تعین وتعریف نمود:

الف:شماره وقفه(IRQ)                       ب:آدرس پورت ورودی وخروجی(Base I/O Port)

ج:آدرس پایۀ حافظه(Base Memory)

طراحی وپیاده سازی شبکه:

1-   تصمیم گیری درمورد نوع شبکه

2-   تهیه نقشه اجرایی

3-   انتخاب وتهبه سخت افزارموردنیاز

4-   کابل کشی وایجادچاه اتصال به زمین

5-   ایجاداتصالات ونصب قطعات

1-تصمیم گیری درمورد نوع شبکه: قبل ازپیاده سازی شبکه بایدبه نوع آن توجه داشت .باتوجه به سه نوع رایج شبکه(سیمی –بدون سیم - فیبرنوری)بایدبه فضایامحل شبکه،سرعت،هزینه وزمان پیاده سازی توجه داشت.

2- تهیه نقشه اجرایی:یکی ازمهمترین بخش های طراحی شبکه تهیه نقشه است

3- انتخاب وتهبه سخت افزارموردنیاز:سخت افزارهای مختلفی بایدتهیه نمودکه به دودسته Passive DeviceهاوActive Device  هاتقسیم میشوند.

· Passive Device :

الف:پریز شبکه وکیستون:پریزهای شبکه دونوع هستندمدل روکارومدل توکار.

پریزهای شبکه توکاردارای دوبخش اصلی Face PlateوBase Box هستندومعمولا درداخل دیوارنصب میشوند.

 پریزهای روکاردارای Base Box نبوده ومستقیما روی دیوارنصب میشود.

معمولاکیستون ها بطورمجزا باتوجه به نوع Cat6،Cat5 تهیه شده ودرداخل پریز شبکه نصب میشوند.اندازه تمامی کیستون هااستاندارد است.آنهارا میتوان هم درپریزهای روکار وهم درپریزهای توکار نصب کرد.

معمولاروی تمامی کیستون هاجدول رنگ وجوددارد.وبرای اتصال کابل به کیستون بایدمطابق باجدول رنگ انجام شود. برای اتصال به کیستون بایدازدستگاه پانچ استفاده شود. مطابق شکل ،این دستگاه ابتداکابل رابه داخل کیستون متصل کرده وسپس بخش اضافی سرآزادکابل راقطع کنید

ب:Patch chord cable

پچ کوردنوعی کابل شبکه است که دوسرآن سوکت دارد.معمولا طول پچ کورداز5/0مترالی   5متراست درشبکه های رایانه ای ازپچ کوردهایی استفاده کنید که سوکت های دوسرکابل،دستی پرچ نشده باشدبلکه توسط دستگاه پرس شده باشد.

 ازاین کابل برای ارتباط بین رایانه وپریزشبکه یاکیستون میتوان استفاده کرد.

ج: Patch Panel

درهنگام کابل کشی شبکه یک سرکابل به داخل پریزشبکه متصل میشودوسردیگرآنبایدبه پچ پانل ازدستگاه پانچ استفاده کرد.در پچ پانل هانیز معمولاجدول رنگ برای اتصال کابل هاوجوددارد. پچ پانل هامعمولااندازه های 12،24،36،48پورت میباشندوهمانندکیستون های دارای دونوع Cat6،Cat5 هستند.

پچ پانل هادردومدل Unloaded،Loaded تولید میشوند.درپچ پانل های Loaded تمامی پورت باکیستون پرشده است.یعنی پچ پانل24 پورت دارای 24 پورت کیستون است. اما درمدل Unloaded یک پچ پانل 24 پورت میتواندبه تعداددلخواه کیستون داشته باشد.

 برای جلوگیری ازاتصال کابل هابه یکدیگرحتما بایدکابل هارابطورمنظم دسته بندی کردوسپس توسط بست های مخصوصی آنهارابه هم بست تااگربراثرجابجایی کشیده شد؛ارتباط قطع نشود. پس ازبستن همه کابل هابه پچ پانل برای ارتباط پچ پانل به سوئیچ بایدازکابل های پچ کورد استفاده شود(نیم متری یایک متری).

د:Cable Management

برای نظم دادن به چیدمان کابل هامیتوانید ازاین کابل استفاده کرد.برای نصب کابل پچ کوردابتدابایدازپورت شماره یک پانل به پورت شماره یک سوئیچ وصل کرده وبه ترتیب سایرکابل هارا وصل کنید.سپس کابل راداخل Cable Management حلقه کرده پس ازاتصال همه کابل هادرپوش Cable Management راببندید.

ه:رک(Rack)

محفظه ای فلزی است که تجهیزات شبکه مانندپچ پانل،سوئیچ رایانه،سرویس دهنده و Cable Management درآن نگهداری میشود.درهنگام تهیه رک باید به اندازه آن توجه نمود.واحداندازه رک یونیت(Unit) است.هریونیت معادل 5 سانتی متراست.درحال حاضر اندازه رک هااز 4Uتا44U  میباشد.

اجزای مهم رک :

· Fan: برای خنک نگه داشتن تجهیزات داخل رک،ازتعدادی فن درسقف وکف رک استفاده

میشود.

· Power Module : قطعه ای است که روی آن چندپریزبرق وجوددارد که برای تغذیه سوئیچ

هاوسرورهای داخل رک مورداستفاده قرارمیگیرد.معمولادراندازه های 4،8،12پورت است.

· Shelf: به سینی داخل رک گفته میشود.ازاین سینی برای قراردادن صفحه نمایش یا کیس استفاده

میشودکه دارای دونوع ثابت ومتحرک است.ازنوع متحرک برای صفحه کلیدماوس استفاده میشود.

و:Trunk یا Duct

داکت یاترانک محفظه ای است ازجنس پلاستیک یافلزکه برای محافظت ازکابل شبکه استفاده میشود.درصورتیکه بخواهد کابل کشی شبکه رابصورت روکارانجام دهید.ابتدامطابق نقشه شبکه بایدمسیرهای کابل کشی راداکت نصب کنید.سپس کابل های شبکه را درون آن قراردهید

 ز:کابل شبکه وکانکتورها

معمولاکابل های شبکه دربسته های 100 متری و305 متری بسته بندی میشوندکه قبل ازخریدکالا بایدازروی نقشه متراژرامحاسبه کرد.

درهنگام کابل کشی همیشه بایدبه این نکته توجه داشته باشیدکه ابتدابایدمتراژکابل دورترین گره ونزدیک ترین گره رااندازه گیری کنید.معمولا روی کابل های شبکه متراژکابل نوشته شده است. نوع کابل انتخابی به مواردمختلفی بستگی دارد.

کانکتورهای RJ-11 برای اتصال کابل استفاده شده ودرانتهای کابل قرارمیگیرد.این کانکتورهاکابل رایابه پریز یا به کیستون متصل میکنند

 ح:آچارپرس RJ-45 وسیم لخت کن:

ازجمله تجهیزات موردنیازبرای اتصال کابل به کانکتورمیباشدکه باآن میتوان سیم رالخت کرده وکانکتورهای ازنوع RJ-11 و RJ-45رابه سیم وصل کرد.

 ط:تسترشبکه:برای بررسی این که آیا کابل بدرستی به کانکتوروصل شده است ودوسرکابل به هم متصل هستندیاخیر،ازدستگاهی به نام تستراستفاده میشود.بااین دستگاه ها هم میتوان کابل نوع  RJ-11 وهم نوع RJ-45راتست کرد.

 · Active Devices

الف)کارت شبکه:

به عنوان رابط بین رایانه وکابل شبکه عمل میکنند.درشبکه هررایانه وسرویس دهنده بایددارای کارت شبکه باشند.

سرعت کارت شبکه بایدباسرعت کابل شبکه متناسب باشد.به این معنی که اگرنوع کابل شبکه Cat6 باشد.برای اینکه رایانه هابتوانندباسرعت 1000Mbs بایکدیگردرارتباط باشند،بایدازکارت شبکه Giga استفاده شودواگربه جای کابل مسی ازفیبرنوری استفاده میشودبایدکارت شبکه دارای درگاه فیبرنوری باشد.

معمولا کارت شبکه رایانه سرویس دهنده دارای پردازنده مجزاازپردازنده سیستم میباشد،به همین دلیل قیمت بالاتری رامقایسه باسایرکارت های شبکه دارد.این کارت هادرشکاف توسعه PCIExpress دربرداصلی جایگذاری میشوند.

نصب کارت شبکه :

برای نصب کارت شبکه ابتداکارت موردنظر راداخل کامپیوتروروی یکی ازشکاف های توسعه قراردهید.سپس کامپیوترراروشن کرده ومنتظربارگذاری سیستم عامل شوید.اگرکارت شبکه از نوع Plug & Play باشد،نیازی به نصب کردن وتنظیم آن نیست،درغیراین صورت بایددرایوهای مربوطه رانصب کنید.

برای نصب کارت شبکه ازروش زیراستفاده کنید:

1-   ازمنوی start ،control panel رابازکنید

2-   روی آیکن Add Hardware دابل کلیک کنید.

 3-   کادر خوش آمدگویی درشروع کارباز میشود.روی دکمه Next  کلیک کنید.

 سیستم عامل مدتی به جستجوی سخت افزارنصب شده میپردازدودرصورتیکه سخت افزاری رابیایدکه دیسک راه اندازآن نصب نشده باشد،آنرابه کاربرنمایش میدهدواگرهیچ سخت افزاری راپیدانکندکادرجدیدی روی صفحه نمایش ظاهرمیشودکه دوگزینه رابرای ادامه نصب دیسک راه اندازبه کاربرنشان میدهد:

·    او لین گزینه عبارت  already connected the hardware Yes, I have  است. در

       درصورتیکه این عبارت راانتخاب کرده ودکمه Next راکلیک کنید،یک لیست ازکلیه

       سخت افزارهایی که سیستم عامل Windows xp ازآنهاپشتیبانی میکند،نمایش داده میشود

       میتوانید سخت افزارموردنظرخودراازلیست انتخاب کرده ودکمه Next را کلیک کنید

·     گزینه دوم عبارت No , I have not added the hardware  است.درصورتی که

       عبارت  دوم راانتخاب نماییدوروی دکمه Next کلیک کنید.پیغامی روی صفحه نمایش ظاهر

      که به شماپیشنهادمیکندکه کامپیوترخودراخاموش کرده وسخت افزارموردنظرراروی سیستم

      نصب کنید.درصورتیکه که بخواهیدعمل فوق راانجام دهید،بایدروی گزینه موردنظرکه در

     پنجره درج شده،کلیک کرده وروی Finish کلیک کنید.اگرگزینه ذکرشده راانتخاب نکنید و

     روی دکمه Finish کلیک کنیدعملیات نصب متوقف شده وکامپیوترنیز به کارخودادامه میدهد.

4-   گزینه اول راانتخاب کرده وروی دکمه Next کلیک کنید

 5-  ازدرون لیستی که نمایش درآمده،آخرین گزینه یعنی Add a new hardware device  راانتخاب کرده ودکمه Next راکلیک کنید.

 

دراین مرحله کادرجدیدی بازمیشودوحالت مطرح میشود:

·   گزینه اول عبارت Search for and install the hardware automatically  است درصورت انتخاب این عبارت سیستم عامل خودسخت افزارراجستجوکرده ودرصورت انتخاب یافتن آن،دیسک راه انداز آنرانصب میکند.

·  گزینه دوم عبارت Install the hardware that I manually select form a list   است.عبارت دوم نصب دیسک راه انداز رابصورت دستی فراهم میکند.

6-   دومین گزینه راانتخاب کرده ودکمه Next را کلیک کنید

7-   ازلیستی که به نمایش درآمده Network adapters راانتخاب کرده ودکمه Next راکلیک کنید.

8-  دراین کادرروی دکمهHave diskکلیک کرده ودرکادر محاوره ای بازشده محل قرارگیری دیسک راه اندازرابه سیستم عامل معرفی کرده ودکمه  okکلیک کنید.

  9-  دکمه Next راکلیک کرده ومنتظرشویدتاویندوزمشخصات کارت معرفی شدهراروی صفحه نمایش ظاهرکند؛ سپس درکادری که مشخصات کارت شبکه درآن نمایش داده شده است دکمه  Next را کلیک کنید.

 کادرجدیدآخرین کادربوده وپایان مرحله نصب کارت شبکه راگزارش میدهد.

10- روی دکمه Finish کلیک کنیدتامرحله نصب پایان یابد.

  

 

آزمون فصل سوم

 1-طرح فیزیکی یاآرایش رایانه ها،کابل هاوسایراجزای شبکه چه نامیده میشود؟

الف:توپولوژی شبکه                                                   ب:LAN

ج:  WAN                                                               د: MAN

2- درانتخاب یک توپولوژی کدام مورددرنظرگرفته نمیشود؟

الف: نوع تجهیزاتی که شبکه دارد                                ب:رشد شبکه

ج:سیستم عامل شبکه                                                 د: روشی که شبکه،مدیریت میشود

3- اگررایانه هادریک ردیف،درطول کابل تکی(Segment) متصل باشند،نام توپولوژی چیست؟

الف: Star               ب: Bus                    ج: Ring                     د: Compound

4- کدام توپولوژی ساذه ترین روش شبکه سازی رایانه هامیباشد؟

الف: خطی             ب:ستاره ای               ج:حلقوی                      د: Compound

5- درکدام توپولوژی میتوانددارای مدیریت متمرکزباشد؟

الف: خطی             ب: ستاره ای               ج: حلقوی                      د:Ring

6- کدام توپولوژی ازHub  استفاده میکند؟

الف: Star            ب: Bus                    ج: Ring                       د:BusوStar

7- به عمل تصادف اطلاعاتی چه میگویند؟

الف:Noise          ب: Collision          ج: Fail                       د:Connectivity

8- مقاومتی که درانتهای کابل درتوپولوژی خطی قرارمیدهندچه نام دارد؟

الف:Resistor           ب:Terminator            ج:Earth             د:Coaxial

9-Router  درکدام توپولوژی استفاده میشود؟

الف:Mesh             ب:Ring                        ج: Bus                د: Star

10- کابلی که برای گیرنده های امواج تلویزیونی مورداستفاده قرارمیگیرد،چه نام دارد؟

الف:Fiber Optic         ب:Coaxial                ج: Twisted Pair         د: UTP

11- چراکابل های TP(Twisted Pair) به تابیده شده اند؟

الف: زیراحجم کمتری اشغال میکنند                  

  ب:زیرا انعطاف پذیریرترمیشوند

ج:زیرامیدان مغناطیسی رادراطراف خودخنثی میکنند

د:دلیل خاصی ندارد

12- کدام نوع ازکابل های زوج به هم تابیده برای انتقال داده هاباسرعت 16Mbpsمناسب است؟

الف:Cat 1                       ب: Cat 2                    ج: 3 Cat                د: 4 Cat

13- درکابل فیبرنوری لایه انعکاس دهنده امواج نوری چه نام دارد؟

الف: Core                    ب: Cladding                ج: Coating            د:Shield

14- به کانال هایی که روی دیواربرای عبورکابل نصب میشود،چه نام دارد؟

الف:Conductor         ب:Connector              ج:Duct                 د:Channel

15-عوامل موثردرتعیین نوع کابل کشی کدام است؟

الف:سنگینی ترافیک شبکه                                 ب:نیازهای ایمنی شبکه

ج: نوع کابل های موجود                                   د:همه موارد

16- قطعه ای که کارت شبکه وظیفه ارسال ودریافت رابرعهده داردچه نام دارد؟

الف:Receiver                ب: Terminator            ج:Interface            د: Transceiver

17-کدام گزینه کارت شبکه قبل ازکارکرد صحیح بایدتنظیم شوند؟

الف:وقفه(IRQ)                         

ب:آدرس پایه پورت ورودی وخروجی (Base i/o port)

ج:آدرس پایه حافظه (  Base Memory)  

د:همه موارد

18- اغلب کارت  های شبکه Jumper Less  راچگونه پیکربندی میکنند؟

الف: بوسیله کلید                                               ب:بوسیله Windows 

ج:بوسیله نرم افزار کارت شبکه                        د:این کارت شبکه هااحتیاج به پیکربندی ندارد.

19- آدرس پایه پورت هادرچه مبنایی است؟

الف:دسیمال              ب:باینری                        ج:هگزادسیمال               د:اکتال

20-کدام روش زیربه عنوان روش کشمکش شناخته میشود؟

الف:Token Passing                                  ب:CSMA/CD

ج:Ring      Token                                     د: هیچکدام

پاسخنامه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الف

ج

ب

الف

ب

الف

ب

ب

الف

ب

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ج

د

ب

ج

د

د

د

ج

ج

ب

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دالوند  |